Regulamin

REGULAMIN
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1/ CTS24 Spółka Jawna - P. Szubert, K. Lew, z siedzibą w Rzeszowie, 35-606 Rzeszów, ul. Powstańców Listopadowych 29e/10 1, Regon 180387597, NIP 5170275276, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320125, zwana dalej CTS, zajmuje się wykonywaniem tłumaczeń i ubezpieczeń, zwanych dalej Usługami. Usługi wykonywane przez CTS są świadczone zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym cenami zawartymi w cenniku. Biuro Obsługi Klienta prowadzone jest pod adresem siedziby CTS.
2/ Zasady współpracy, w szczególności składania zamówień, wykonywania usług, ceny, warunki płatności określa niniejszy Regulamin, którego integralną część stanowi Cennik i Polityka Prywatności (co m. in. oznacza, że ilekroć w dalszej części Regulaminu będzie używana nazwa „Regulamin” pod pojęciem tym rozumieć należy treść Regulaminu jak i jego integralnych części). Polityka prywatności stanowi odrębny dokument informacyjny przedstawiający zasady prywatności, przetwarzania i ochrony danych osobowych. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu i OGÓLNYCH WARUNKÓW WSPÓŁPRACY (dalej OWW), których stronami są CTS i Klient. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Systemu w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalania, wydrukowanie i odtwarzanie w niezmienionej postaci.
3/ System stanowi zbiór urządzeń, oprogramowania oraz sieci teleinformatycznych służący do przetwarzania i przesyłania danych. Korzystanie z Systemu, w tym aplikacji udostępnionej przez CTS, odbywa się w serwisie pod adresem https://www.cts24.pl i:
a/ dozwolone jest wyłącznie w celu wykonywania OWW i Regulaminu
b/ musi być zgodne z OWW, Regulaminem z Instrukcjami CTS
c/ jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, w tym Polityki Prywatności
4/ Klient – osoba posiadająca konto Klienta, chronione loginem i hasłem, zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia otrzymanego loginu i hasła dostępu do Systemu. W szczególności zabronione jest udostępnianie i ujawnianie loginu i hasła osobom trzecim.
5/ Każda ze Stron obowiązana jest do zachowania lojalności wobec drugiej Strony. Strony zobowiązują się do dołożenia należytej staranności w celu prawidłowego wypełnienia postanowień OWW i Regulaminu oraz wzajemnego i niezwłocznego informowania się o przeszkodach uniemożliwiających prawidłową realizację OWW i Regulaminu.
6/ CTS zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Klienta czynności w zakresie sprzedaży Usług.
7/ Wyłączone jest zastosowanie art. 66 i 661 i nast. kodeksu cywilnego, a to o ofercie – CTS umieszcza w Systemie informacje dotyczące Usług. Nie stanowią one ofert w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz wyłącznie zaproszenie (propozycję) do zawarcia umowy na Usługę na ściśle określonych warunkach wskazanych w informacji. Oświadczenie Klienta o chęci skorzystania z Usługi oznacza złożenie przez Klienta oferty.
8/ Klient oświadcza, że:
- jest świadomy, że powinien zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług, a korzystając z Usług wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy oraz przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie. Akceptacja następuje w szczególności na podstawie zaznaczenia odpowiednich pól na stronach transakcyjnych lub stronie logowania
- jest świadomy, że Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez CTS z Klientem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Również w przypadku korzystania z usług Biura CTS rozpoczęcie rozmowy z Konsultantem jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie usług objętych Regulaminem bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
- złożenie zamówienia następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w chwili jego złożenia. Zlecenie złożone przed publikacją zmian do Regulaminu jest realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w brzmieniu na chwilę jego złożenia. Klient zobowiązuję się do zapoznania z aktualnym na chwilę składania zamówienia Regulaminem, w szczególności z Cennikiem.
- z chwilą złożenia zamówienia w sposób i w trybie przewidzianym w Regulaminie powstają po jego stronie obowiązki przewidziane OWW i Regulaminem, w tym zobowiązanie do zakupu oferowanych usług.
9/ Po złożeniu zamówienia Klient nie ma możliwości jego anulowania bez zgody CTS. W przypadku zgody CTS rezygnując z zamówienia Klient ponosi jednak koszty związane z dotychczasowym postępem w jego realizacji, jeżeli proces wykonania zlecenia został już rozpoczęty.
10/ CTS może wstrzymać zamówienie lub odmówić jego realizacji jeżeli Klient ma zaległości w płatnościach do CTS, naruszył postanowienia Regulaminu lub naruszył postanowienia OWW.
11/ CTS może podjąć się realizacji Usługi na warunkach innych lub nieprzewidzianych niż określone w niniejszym Regulaminie lub w OWW w chwili jego składania, po ich uzgodnieniu z CTS i zatwierdzeniu w formie dokumentowej. Ustalenie takich warunków następuje wtedy w formie indywidualnej umowy między CTS, a Klientem, w pozostałym zakresie zastosowanie mają postanowienia OWW i Regulaminu.
12/ Klient oświadcza, że:
a/ dane kontaktowe podane w OWW lub w Systemie, gdy nie obowiązują Klienta OWW, są zgodne ze stanem faktycznym na dzień ich zawarcia, a wszelka korespondencja i komunikacja (w tym w przesyłanie e-faktury, informacji o zmianach Regulaminu, monitów, wezwań, autoryzacji logowania) ma się odbywać z ich uwzględnieniem, natomiast korespondencja wysyłana w formie pisemnej (papierowej) ma być kierowana na podany tam adres,
b/ wszelką korespondencję kierowaną w formie pisemnej do CTS, Klient wysyłać będzie na adres podany w Regulaminie,
c/ w przypadku, gdy zebrane dane osobowe dotyczące Klienta nie są informacjami wskazanymi przez niego jako dane przedsiębiorcy, Klient został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane osobowe, prawie ich poprawiania oraz wyrażania sprzeciwu co do ich przetwarzania przez CTS w sposób niezgodny z prawem.
13/ Klient zobowiązany jest do powiadamiania CTS w formie dokumentowej za pośrednictwem Systemu, o zmianach danych podanych w OWW lub w Systemie, gdy nie obowiązują Klienta OWW, zmianach adresu korespondencyjnego oraz o zmianach danych kontaktowych niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian. Jeżeli Klient nie wykona obowiązku podania nowych danych CTS nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z braku aktualnych danych.
14/ Wyłącznie Klienta obciąża obowiązek i odpowiedzialność za prawidłowe wprowadzanie danych do Systemu oraz poprawność wygenerowanych dokumentów oraz zawartych w Systemie i pochodzących z Systemu informacji, a w przypadku zastrzeżeń do dokumentów i informacji, z których treścią Klient ma możliwość zapoznania się, jest on zobowiązany niezwłocznie zawiadomić CTS o wszelkich zastrzeżeniach w sposób umożliwiający prawidłowe wykonanie obowiązków przez CTS. Klient ma obowiązek zapoznawania się z informacjami i komunikatami publikowanymi w Systemie. Klient powinien podać dane prawdziwe, dokładne, kompletne i nie wprowadzające w błąd. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Systemu, w szczególności polegającego na podaniu błędnych lub nieprawdziwych danych. CTS nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu Systemu bez ich wiedzy i zgody. To samo dotyczy przekazywania danych Konsultantowi. CTS zastrzega możliwość weryfikacji podanych przez Użytkownika danych.
15/ Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Systemu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Systemu lub jego elementy techniczne czy podejmowania działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Systemie, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Zakazane jest podejmowanie przez Klienta działań sprzecznych z Regulaminem. CTS nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Systemu lub usług w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
16/ Administratorem Sytemu jest CTS24 Spółka Jawna - P. Szubert, K. Lew, z siedzibą w Rzeszowie, 35-232 Rzeszów, ul. Miłocińska 1
17/ Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem: a/ Przeglądarka IE, Firefox, Opera, Chrome – wersje aktualne, b/ Systemy operacyjne Win XP, Vista lub nowsze c/ Włączona obsługa cookies.
18/ Regulamin, w tym jego integralne części: Cennik i Polityka Prywatności, dostępne są w Systemie w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, wydrukowanie i odtworzenie w niezmienionej postaci.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ
Zasady składania zleceń

1/ Zamówienie może zostać złożone przez Klienta:
a/ za pośrednictwem Systemu poprzez wypełnienie formularza i przesłanie elektronicznych kopii dokumentów do tłumaczenia,
b/ listownie poprzez wysłanie na własny koszt oryginałów dokumentów na adres siedziby CTS - Biura Obsługi Klienta,
c/ osobiście w Biurze Obsługi Klienta CTS.
2/ Klient zobowiązuje się do odebrania przesyłek z zamówionymi tłumaczeniami, w przeciwnym przypadku do poniesienia kosztów zwrotu i ponownego nadania przesyłki.
3/ Klient zobowiązuje się do dostarczania czytelnych dokumentów i oświadcza, że każdorazowo wykonane i przesłane na serwer elektroniczne kopie dokumentów do tłumaczeń są zgodne z posiadanymi oryginałami.
4/ Jedno zamówienie może zawierać dokumenty tylko w jednym języku dotyczące tylko jednego pojazdu (ten sam numer VIN), tylko niezbędne do rejestracji pojazdu w Polsce (pozostałe dokumenty takie jak np. dokumenty celne, homologacja itd., muszą być złożone jako oddzielne zamówienie).
5/ Niepoprawnie złożone przez Klienta zamówienie, może zostać odrzucone.
6/ CTS może zmienić zamówienie, bez konieczności powiadomienia Klienta, jeżeli załączone dokumenty są sprzeczne z zadeklarowanymi danymi wypełnionymi przy składaniu zamówienia, w szczególności:
a/ poprawić wybrany język tłumaczenia
b/ rozdzielić załączone pliki do nowych zamówień (np. jeśli w jednym zamówieniu załączone dokumenty są w różnych językach lub dotyczą różnych pojazdów)
c/ zweryfikować ilość załączonych dokumentów.
W konsekwencji CTS może bez zgody Klienta zmienić rodzaj zamówienia lub utworzyć nowe.
7/ Wielokrotne złożenie do tłumaczenia tych samych dokumentów, niezależnie od przyczyn, nie zwalania Klienta z obowiązków przewidzianych OWW, zaś CTS nie jest zobowiązany do sprawdzania ewentualnej wielokrotności złożenia tego samego dokumentu.
8/ CTS nie jest zobowiązane do rozpoczęcia prac nad tłumaczeniem, jeśli nie otrzymało od Klienta czytelnych i kompletnych kopii elektronicznych (każdy dokument musi mieć przeskanowane wszystkie strony).

Zasady wykonywania tłumaczeń

1/ CTS przekazuje Klientowi tłumaczenie pisemne w formie wydrukowanego dokumentu (jeden egzemplarz), a tłumaczenie inne niż pisemne według wskazań Systemu.
2/ Wykonane tłumaczenie pisemne Klient otrzymuje przesyłką zgodnie ze wskazaniami złożonego zamówienia według opcji dostępnych w Systemie.
3/ Wszystkie tłumaczenia są przez CTS archiwizowane i przechowywane przez okres 12 miesięcy.

Czas i warunki realizacji zleceń

1/ Zamówienia złożone do godziny 11.00 danego dnia będą przydzielane do realizacji najpóźniej następnego dnia roboczego.
2/ Zamówienia złożone po godzinie 11.00 danego dnia, będą traktowane jak złożone w następnym dniu roboczym do godziny 11.00.
3/ Zamówienia składane w dni ustawowo wolne od pracy oraz soboty i niedziele, będą traktowane jak złożone do godziny 11.00 pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym od pracy, sobocie lub niedzieli.
4/ Zamówienia będą realizowane (w tym wysyłane) do 48 godzin od przydzielenia do realizacji.
5/ CTS ma prawo do realizacji (w tym przydzielania i wysłania) tłumaczenia z opóźnieniem w stosunku do terminów wskazanych w niniejszym paragrafie, a informacja w tym przedmiocie będzie podlegała publikacji w Systemie z podaniem w jakim okresie tłumaczenia będą realizowane z opóźnieniem. Klient ma obowiązek zapoznawania się z informacjami publikowanymi w Systemie. Z tytułu opóźnień Klientowi nie przysługują żadne roszczenia do CTS.
6/ Zamówienia złożone w różnym czasie mogą być kompletowane i wysyłane w jednej przesyłce (z uwzględnieniem czasu realizacji najwcześniej złożonego). Jeżeli jednak nie jest to możliwe Klient musi liczyć się z nadaniem każdego w osobnej przesyłce.
7/ Czas realizacji nie uwzględnia czasu dostawy przez Pocztę Polską, firmę kurierską lub inne podmioty świadczące usługi wysyłkowe.

Procedura Reklamacyjna

1/ Reklamacja tłumaczenia może być zgłoszona poprzez panel reklamacyjny dostępny w Systemie. Reklamacje mogą być składane także drogą elektroniczną - reklamacje@cts24.pl lub pocztową na adres: Biura Obsługi Klienta - CTS24, ul. Miłocińska 1, 35-232 Rzeszów.
2/ Reklamacja musi być uzasadniona i zawierać opis problemu oraz numer zlecenia.
3/ Odpowiedzialność CTS ograniczona zostaje tylko do wad, o których CTS wiedział lub powinien był wiedzieć w chwili przyjęcia zamówienia lub sporządzenia tłumaczenia, a wyłączona za wady, które Klient mógł zauważyć przy dołożeniu należytej staranności (a więc za wady jawne).
4/ CTS rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania, przy czym okres ten może zostać przedłużony, jeśli rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu, bez obowiązku zawiadamia o tym Klienta.
5/ W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną CTS wykonuje jedynie nieodpłatnie naprawę tłumaczenia.
6/ Zamówienie odrzucone lub anulowane nie podlega reklamacji. CTS ma prawo anulować każde zamówienie, które zostało błędnie złożone.
7/ W przypadku, kiedy wykonanie poprawy usługi nie jest możliwe, CTS zwraca koszt usługi. Może to nastąpić pod warunkiem, gdy reklamowane tłumaczenie zostanie zwrócone do CTS.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ

1/ CTS oferuje m.in. Ubezpieczenia krótkoterminowe (dalej UK).
2/ Ubezpieczania są zawierane zgodnie z ustawą o z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
3/ W przypadku UK CTS udostępnia Klientom kartę aktywacyjną (dalej Karta), upoważniającą do wystawienia polisy.
4/ Klient może przystąpić do procedury: wystaw polisę, tylko w przypadku opłacenia Karty. Klient zobowiązany jest postępować zgodnie z informacjami zawartymi na Karcie i wskazówkami Systemu, mając na uwadze obowiązki i odpowiedzialność zastrzeżone w Regulaminie.
5/ Procedura, o której mowa w Niniejszym paragrafie kończy się - wystawieniem polisy lub zakończeniem procedury bez takiej możliwości. Przy zakończeniu procedury bez możliwości wystawienia polisy Klient lub nabywca pojazdu winien skontaktować się z CTS celem zapoznania się z przyczyną powyższego.
6/ Klient może przekazać niewypełnioną Kartę, do której nie została wykonana polisa, jedynie nabywcy pojazdu. Jednocześnie jest zobowiązany do poinformowania nabywcy o treści niniejszego paragrafu, w tym obowiązkach z niego wynikających.
7/ Wypełnienie Karty jest możliwe jedynie zgodnie z instrukcjami zawartymi na Karcie, wskazówkami Systemu, jedynie na podstawie wystawionej skutecznie polisy i po jej pobraniu.
8/ Polisy są dostępne dla Klienta na jego koncie w Systemie. Dodatkowo w przypadku podania nr telefonu, na który ma być wysłana informacja o polisie, na wskazany nr telefonu przekazywany jest sms z informacją o polisie oraz link do jej pobrania. Zdanie drugie ma zastosowanie do nabywcy pojazdu realizującego procedurę „wystaw polisę” zgodnie z informacjami zawartymi na Karcie. Polisa jest to dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. Zawarcie Umowy ubezpieczenia następuje po wyliczeniu przez Strony wysokości składki ubezpieczeniowej, wybór przez Klienta „Oferty” oraz opłacenie składki ubezpieczeniowej. W przypadku Usług Biura CTS na wyraźny wniosek Klienta powyższe oświadczenia są składane przez pracownika Biura CTS w imieniu Klienta. Klient ma dostęp do swoich danych, historii umów ubezpieczeń zawartych za pośrednictwem CTS, ważnych dokumentów i informacji związanych z realizacją umowy ubezpieczenia.
9/ Ubezpieczonym może być wyłącznie właściciel pojazdu wymienionego w ubezpieczeniu. Ubezpieczonym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na której rachunek jest zawierana umowa ubezpieczenia.
10/ Klient - po wykonaniu polisy - zobowiązany jest do skutecznego doręczenia polisy Ubezpieczonemu.
11/ CTS jest agentem ubezpieczeniowym działającym na rzecz zakładu ubezpieczeń, na podstawie udzielonych pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa jak i informacje o Ubezpieczycielu lub Ubezpieczycielach dostępne są pod adresem www.ubezpieczenia.cts24.pl w sekcji Ważne informacje na stronie CTS24 w zakładce ubezpieczenia. CTS wpisany jest do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, prowadzonym przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie (Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, e-mail: knf@knf.gov.pl), a na stronie internetowej KNF dostępna jest wyszukiwarka umożliwiająca weryfikacją statusu CTS adres: https://au.knf.gov.pl/Au_online/.
12/ Użytkownik Systemu – Klient lub inny podmiot korzystający z usług Systemu w zakresie dotyczącym zawarcia umowy ubezpieczenia - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownik Systemu może być Konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Do Użytkownika Systemu mającego status inny niż Klient, mają zastosowanie dotyczące Klienta POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulaminu z wyjątkiem ich pkt 9/ i 10/ (Użytkownik ten nie jest stroną OWW), POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ Regulaminu, pkt 2/ części Reklamacje POSTANOWIEŃ WSPÓLNYCH Regulaminu oraz POSTANOWIENIA KOŃCOWE Regulaminu z wyjątkiem ich pkt 7/, 9/ i 10/.
13/ Użytkownik mający status inny niż Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usług określają obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej Usługi, a także okoliczności faktyczne. Umowa o świadczenie Usług w przypadku Użytkownika, o którym mowa w zdaniu pierwszym, rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia Systemu przez Użytkownika, w ramach którego udostępniana jest Usługa.
14/ Ubezpieczycielem jest podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w imieniu którego, na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa, CTS wykonuje czynności agencyjne. OWU są to ogólne warunki ubezpieczenia, na których podstawie jest zawierana Umowa ubezpieczenia i udostępniane nieodpłatnie za pośrednictwem Systemu w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie, wydrukowanie i odtwarzanie w niezmienionej postaci.
15/ Użytkownik za pośrednictwem wskazuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonych oraz wybiera rodzaj ubezpieczenia, jego zakres i sumę ubezpieczenia lub składa oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, pracownikowi CTS, który w jego imieniu wypełnia odpowiednie dane.
16/ Użytkownik przed wyrażeniem woli związania się Umową zostanie poinformowany w sposób jasny i zrozumiały o:

 • nazwie, adresie siedziby Ubezpieczyciela, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą Ubezpieczyciela, a także numerze, pod którym Ubezpieczyciel został zarejestrowany, a w przypadku gdy działalność Ubezpieczyciela wymaga uzyskania zezwolenia - danych dotyczących instytucji udzielającej zezwolenia ;
 • istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu ;
 • cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, w tym opłaty i podatki ;
 • zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia ;
 • kosztach oraz terminie i sposobie świadczenia usługi ;
 • prawie oraz sposobie odstąpienia od umowy albo wskazaniu, że prawo takie nie przysługuje, oraz wysokości ceny lub wynagrodzenia, które Użytkownik jest obowiązany zapłacić w przypadku odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu świadczenia Usługi ;
 • dodatkowych kosztach ponoszonych przez Użytkownika wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli mogą one wystąpić ;
 • terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie lub wynagrodzeniu mają charakter wiążący ;
 • minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe ;
 • miejscu i sposobie składania reklamacji ;
 • możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy ;
 • prawie wypowiedzenia umowy oraz skutkach tego wypowiedzenia, w tym karach umownych ;
 • istnieniu funduszu gwarancyjnego lub innych systemów gwarancyjnych, jeżeli takie istnieją ;
 • języku stosowanym w relacjach przedsiębiorcy z Użytkownikiem ;
 • prawie właściwym państwa, które stanowi podstawę dla stosunków Ubezpieczyciela z Użytkownikiem przed zawarciem umowy na odległość oraz prawie właściwym do zawarcia i wykonania umowy ;
 • sądzie właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy Informacje te zostaną przekazane Użytkownikowi poprzez utrwalenie ich na trwałym nośniku przed zawarciem Umowy ubezpieczenia.

17/ Warunkiem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest prawidłowe wskazanie przez Użytkownika danych osobowych Ubezpieczającego i Ubezpieczonych oraz ewentualnie Uposażonych, jak też zaakceptowanie OWU, a następnie zaakceptowanie wysokości składki ubezpieczeniowej. Użytkownik przed wskazaniem danych innych osób powinien uzyskać ich zgodę na przekazanie danych do CTS i Ubezpieczycielowi. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku, a CTS nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w Systemie bez ich wiedzy i zgody.
18/ Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt 20/.
19/ Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
20/ Do Konsumenta mają zastosowanie postanowienia z niniejszego punktu Regulaminu. Konsument, który zawarł na odległość umowę o usługi finansowe (ubezpieczenia), może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w pkt 16/, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w terminie 30 dni:
a/ od odstąpienia od umowy - w przypadku świadczeń konsumenta albo
b/ od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy - w przypadku świadczeń przedsiębiorcy. W przypadku rozpoczętego za zgodą Konsumenta świadczenia usług przed upływem terminów, zastrzeżonych dla odstąpienia od umowy, Ubezpieczyciel może żądać zapłaty ceny lub wynagrodzenia za usługę rzeczywiście wykonaną. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku umów ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż trzydzieści dni oraz umów całkowicie wykonanych na żądanie Użytkownika przed upływem terminu, o którym mowa zdaniu pierwszym niniejszego pkt.

 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE
Faktura

1/ Przesyłanie, w tym udostępnianie, faktur VAT Klientowi przez CTS następuje za pośrednictwem Systemu w formie elektronicznej, w dowolnym formacie elektronicznym (dalej e-faktura). Klient otrzymuje powiadomienie o wystawieniu i udostępnieniu faktury w Systemie na podany przez Klienta adres e-mail.
2/ E-faktura jest fakturą w dowolnym formacie elektronicznym.
3/ Za wystawienie, przesyłanie i udostępnianie e-faktury CTS nie pobiera dodatkowych opłat.
4/ Udostępnienie Klientowi e-faktury jest równoznaczne i zastępujące przesłanie faktury w formie papierowej.
5/ CTS zastrzega sobie prawo do przesyłania, w tym udostępniania faktur VAT w formie elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie bez uzyskiwania dodatkowej zgody Klienta, co Klient akceptuje.
6/ E-faktura jest przesyłana, w tym udostępniana, na konto Klienta w Systemie oraz dodatkowo wraz z powiadomieniem o wystawieniu e-faktury na adres e-mail wskazany przez Klienta.
7/ E-faktura jest przesyłana, w tym udostępniana w terminie do 3 dni od dnia wystawienia e-faktury.
8/ W przypadku niemożności dostarczenia e-faktury z powodów niezależnych od CTS, należy ją pobrać z Systemu.
9/ Warunki, w tym termin i sposób płatności określone są w Systemie i na fakturze.
10/ Klient zobowiązuje się do utrzymywania aktywnego adresu e-mail, podanego celem świadczenia Usługi, o której mowa w ust. 1. Podanie przez Klienta niewłaściwego lub niepoprawnego adresu e-mail może się wiązać z ryzykiem zapoznania się z e-fakturą lub szczegółowym wykazem usług przez osoby trzecie.
11/ CTS zaprzestaje wystawiania, przesyłania i udostępniania e-faktur najwcześniej od dnia następnego po dniu, w którym otrzymał oświadczenie Klienta o wycofaniu zgody na przesyłanie i udostępnianie e-faktury, ale nie później niż w terminie 30 dni od dnia następnego po dniu, w którym otrzymał oświadczenie Klienta o wycofaniu zgody na przesyłanie i udostępnianie e-faktury. Cofnięcie zgody może nastąpić w formie pisemnej lub dokumentowej, w tym za pośrednictwem Systemu. Cofnięcie zgody oznacza, że Klientowi będzie wystawiania faktura w formie papierowej, która wymagać będzie jej doręczenia na adres Klienta w sposób przyjęty w CTS. Cofając zgodę na przesyłanie i udostępnianie e-faktury Klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów przesłania faktury, zgodnie z Cennikiem.
12/ Każda e-faktura udostępniana jest w Systemie przez okres 18 miesięcy od daty jej wystawienia.
13/ W razie nieudostępnienia przez CTS e-faktury w terminie, w którym była zwykle Klientowi udostępniana lub problemów technicznych z dostępem do e-faktury Klient obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym CTS, aby uzyskać informacje o wysokości faktury lub informację o wysokości nieuregulowanych należności.
14/ Zmiany adresu e-mail, na który mają być przesyłane powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu e-faktury, Klient dokonuje za pomocą Systemu, pisemnie, lub w formie e-mail.

Reklamacje

1/ Do reklamacji przyjmowane są tylko zamówienia tłumaczenia złożone do Systemu z ograniczeniem odpowiedzialności z tytułu rękojmi jak w części Regulaminu pt. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ Procedura Reklamacyjna”, a w pozostałym zakresie (w tym co do pozostałych Usług) wyłączona jest odpowiedzialność CTS z tytułu rękojmi.
2/ Reklamacje dotyczące usług CTS należy składać w formie pisemnej – przesyłką pocztową na adres spółki - Biura Obsługi Klienta wcześniej wskazany, z dopiskiem „Reklamacja” albo osobiście w siedzibie spółki, ustnie – telefonicznie pod nr tel. +48 17 8633474 albo za pomocą poczty email na adres reklamacje@cts24.pl. CTS rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w wyżej wskazanym terminie rozpoznana, CTS powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia złożonej reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

Windykacja

1/ Koszty wewnętrznego postępowania windykacyjnego obciążają Klienta, a ich wysokość ustalana jest zgodnie z Cennikiem.
2/ CTS podejmuje czynności wewnętrznego postępowania windykacyjnego w przypadku opóźnień Klienta w zapłacie na rzecz CTS.
3/ Do czynności wewnętrznego płatnego postępowania windykacyjnego należą: - wezwanie do zapłaty/monit w formie sms - wezwanie do zapłaty/monit w formie pisemnej.
4/ CTS może podejmować czynności wewnętrznego postępowania windykacyjnego. Częstotliwość czynności uzależniona jest od postawy Klienta. Każda kolejna czynność podejmowana jest przez CTS nie wcześniej niż dwa dni po bezskutecznym zastosowaniu poprzedniego działania, za wyjątkiem sytuacji gdy za dane działanie CTS nie pobiera opłaty. Kolejność tych czynności jest dowolna dla CTS. Jeżeli środki te nie przyniosą oczekiwanego rezultatu w postaci spłaty całości zadłużenia, podejmowane są kolejne działania w celu dochodzenia roszczeń i ochrony praw CTS.
5/ CTS stosuje czynności wewnętrznego postępowania windykacyjnego, a jeżeli ich zastosowanie nie jest możliwe lub pozostaje bezskuteczne, wówczas stosuje działania związane z czynnościami sądowo-egzekucyjnymi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1/ Za wykonane usługi CTS ponosi odpowiedzialność ograniczoną do kosztu wykonanej usługi.
2/ CTS nie odpowiada za szkodę wyrządzoną Klientowi na skutek wykonania poleceń Klienta z tym zastrzeżeniem, iż wyłączenie to nie dotyczy odpowiedzialności odszkodowawczej dotyczącej szkody wyrządzonej z winy umyślnej.
3/ CTS nie odpowiada za opóźnienia i usterki wynikłe z przyczyn, na które nie ma wpływu, w szczególności tj. działania siły wyższej, przyczyny techniczne, awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych oraz przerwy w dostawie prądu, konieczność napraw i konserwacji Systemu, konieczność tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania danych. CTS nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Systemu w razie korzystania przez Klienta ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie. Świadczenie usługi może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerw w dostawie prądu lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji.
4/ CTS nie odpowiada za opóźnienia wynikające z wadliwie wykonanej usługi przez Pocztę Polską, operatora pocztowego lub kuriera. Sytuację niedostarczenia przesyłki w terminie normują regulaminy reklamacyjne przewoźników.
5/ CTS ma prawo zablokować dostęp do Systemu w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Systemu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Klienta, CTS lub Ubezpieczyciela. CTS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Systemu – okres zawieszenia będzie wynikał z konieczności usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
6/ Płatność za wykonane usługi jest dokonywana na podstawie faktury, paragonu lub potwierdzenia zamówienia wystawionych przez CTS. 7/ W przypadku przekroczenia terminu płatności CTS ma prawo do :
a) naliczenia odsetek umownych w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie (art. 481 § 21 k.c.)
b) ograniczenia prawa składania zamówień,
c) ograniczenia dostępnych form płatności
d) zablokowania konta Klienta w systemie.
8/ W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.
9/ Treść OWW i Regulaminu wraz z jego integralnymi częściami, mają charakter poufny i stanowią tajemnicę chronioną przepisami prawa, w szczególności ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Klient zobowiązuje się traktować jako poufne dokumenty, które są udostępniane przez CTS bezpośrednio lub pośrednio w kontekście współpracy i nie udostępniać ich osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne dla celów OWW i Regulaminu. Obowiązek zachowania poufności trwa przez okres dwóch lat po wygaśnięciu umowy – korzystania przez Klienta z usług CTS.
10/ Klient zobowiązuje się pod rygorem skutków prawnych do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z wykonywaniem OWW i Regulaminu, a dotyczących przedmiotu działalności CTS.
11/ Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie. 12/ Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi Usługami drogą elektroniczną na jego podstawie jest sąd właściwości ogólnej lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Ubezpieczającego, Ubezpieczonych lub Uposażonych.
13/ Spory mogą być też rozstrzygane polubownie przez Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych lub Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z regulaminami tych sądów.
14/ W relacjach z Klientem jest używany język polski.
15/ Regulamin może ulegać zmianie poprzez ogłoszenie zmian w Systemie. Z chwilą ogłoszenia zmiany wchodzą w życie.